Skip to main content

Kuva: HaminaKotka Satama Oy

Kymenlaakso tänään

Kymenlaakso on historiallinen rajamaakunta, jolle tunnusomaisia piirteitä ovat teollisuus, satamat ja itärajan läheisyys. Teollisuudella on Kymenlaaksossa merkittävä rooli ja maakunnan vienti koostuukin lähes kokonaan teollisuustuotteista. Maakunta on perinteisesti profiloitunut metsäteollisuuteen, ja Kymenlaakso on myös maan keskeinen puun toimitusalue. Uudet metsäteollisuuden puupohjaiset tuotteet ovat yksi maakunnan vahvuuksista.

Talvella uhkaa energiaongelmien lisäksi myös pula lannoitteista ja
maailman perusravintoaineista, kuten vehnästä ja maissista. Ruoan ja energian hinnat ovat kallistuneet myös Suomessa. Venäjällä ja Suomella on pitkä yhteinen raja, josta merkittävä osa niin maa- kuin merirajaakin on Kymenlaakson alueella. Suomi ja Ruotsi ovat hakeneet Venäjän toimien vuoksi NATO:n jäsenyyttä ja odottavat enää Unkarin ja Turkin ratifiointia. Toimintaympäristömme on siis erittäin turbulenttinen ja haasteellinen.-

Kymenlaakso on Itämeren alueen kansainvälinen logistiikan liiketoiminta- ja osaamiskeskus. Kymen-laakson sijainti pääkaupunkiseudun ja itäisen Suomen välissä korostaa toimivien liikenne- ja logistiikkayhteyksien merkitystä. Kymenlaakson asema valtakunnan huoltovarmuuslogistiikan välittäjänä ja ulkomaankaupan keskeisenä toimijana on erittäin merkittävä ja viime aikoina korostunut entises-tään. Kymenlaaksossa E18-tie, raja-asemat, HaminaKotka-satama, satamien sisääntulotiet sekä sa-taman osat päärataan Kouvolan kautta yhdistävä rautatie ovat osa Euroopan ydinverkkokäytävää eli TEN-T -verkostoa. Suomen ainoa TEN-T -ydinverkon rautatie-maantieterminaali sijaitsee Kouvolas-sa. Liikennejärjestelmä mahdollistaa kansantaloudelle tärkeiden ulkomaankaupan toimialojen kus-tannustehokkaat ja luotettavat yhteydet. 

Kymenlaakso on rajamaakunta ja kuuluu Itämeren vahvistuvaan kasvualueeseen. Kaikenlainen ta-loudellinen ja kulttuurinen yhteistyö Venäjän kanssa on nyt kuihtunut mahdollisesti vuosikymmeniksi eteenpäin. Lyhyet etäisyydet pääkaupunkiseudulle mahdollistavat ihmisten ja tavaroiden nopean liikkumisen alueella. Helsingin kasvaessa Kymenlaakson merkitys metropolialueen vaikutuspiirissä olevana maakuntana korostuu asumisen ja elinkeinojen kehittämisen toimialueina. Tie- ja rautatie-yhteydet ovat toimivat ja maakuntakeskuksista pääsee nopeimmillaan alle puolessatoista tunnissa Helsinki-Vantaan kansainväliselle lentoasemalle.   

Kymenlaakso oli Suomen ensimmäisiä teollistuneita alueita, ja se on edelleen yksi Euroopan merkit-tävimmistä metsäteollisuusklustereista. Maakunta on myös kansainvälinen logistiikan liiketoiminta- ja osaamiskeskus. HaminaKotkan satama ja Kouvolan RR-terminaali yhdistävät maakunnan maailmanlaajuiseen markkina-alueeseen. Kymenlaakso on aktiivinen toimija Itämeriyhteistyön verkostois-sa sekä pyrkii tiiviiseen vuoropuheluun paitsi elinkeinojen kehittämisen myös kulttuurin ja ympäristönsuojelun osalta.   

Kymenlaakso lukeutuu maan parhaimpiin maatalousalueisiin. Alueen erityispiirteenä on kaupungin läheisen maaseudun runsaus ja vilkas vuorovaikutus maaseudun ja kaupunkialueiden välil-lä.  Luomutuotanto ja ruokaklusteri ovat vahvistumassa. 
 
Teollisuuden rakennemuutoksen seurauksena maakunta on kokenut muuttotappiota erityisesti pää-kaupunkiseudulle. Siitä huolimatta maakunnan sijainti mahdollistaa kehittymisen houkuttelevaksi asuin- ja toimintaympäristöksi. Maakunta tarjoaa lyhyet etäisyydet, tehokkaan ja toimivan infra-struktuurin sekä vaihtoehdon asua väljästi, edullisesti ja lähellä luontoa.

Kymenlaakso tarjoaa lyhyet etäisyydet, toimivan infrastruktuurin sekä mahdollisuuden asua väljästi, edullisesti ja lähellä luontoa.

Kymenlaakson lähivuosien merkittävimmät investoinnit löytyvät kartalta.

ylös