Kestävä yhdyskuntakehitys ja toimivat yhteydet  

Kymenlaaksolla on sekä maantieteellisen sijainnin että elinkeinorakenteen takia erikoisasema kansainvälisenä vuorovaikutusalueena ja globaalisti merkittävänä logistiikkamaakuntana. Kymenlaakso on merkittävä kemiallisen metsäteollisuuden ja biotalouden keskittymä.

Kymenlaakson aluerakenne tukeutuu Kotkan ja Kouvolan maakuntakeskuksiin. Maakunnan palvelurakennetta täydentävät pienemmät kaupunkikeskukset ja palvelukeskittymät.

Kuva: Kinno Oy

Kotkan ja Kouvolan välisen etelä-pohjoissuuntaisen akselin toiminnallinen ja liikenteellinen kehittäminen palvelee elinkeinoelämää ja asukkaita. Maakuntakeskusten urbaanien ydinkeskustojen kehittäminen ja vetovoiman vahvistaminen edistää koko maakunnan houkuttelevuutta.   

Kymenlaakson aluerakenne edellyttää tehokasta nykyisen rakenteen hyödyntämistä. Uudet asumismuodot, monipaikkaisuus ja paikkariippumattoman työn yleistyminen voivat tuoda uusia kasvumahdollisuuksia. Tavoitteena on, että Kymenlaakso kytkeytyy entistä tiiviimmin pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueeseen, mikä edellyttää toimivia liikenne- ja tietoliikenneyhteyksiä. Pendelöinti on Kymenlaaksossa vilkasta ja se kohdistuu erityisesti länteen. 

Toimivat yhteydet 

Kymenlaakson liikennejärjestelmä on osa globaalia tavara- ja henkilöliikenteen liikennejärjestelmää. Alueen tie- ja rataverkko, tavaraliikenteen terminaalit ja rajanylityspaikat palvelevat koko Suomen teollisuuden kuljetuksia sekä Venäjän Suomen kautta kulkevia transitokuljetuksia. Maakunnan liikennejärjestelmän rungon muodostavat itä-länsisuuntaiset E18-liikennekäytävä rannikkovyöhykkeellä, Salpausselän suunnassa kulkevat vt 6 ja vt 12 -tiet ja Lahti–Luumäki-ratayhteys, Kouvolasta pääkaupunkiseudulle johtava valtatie 6, Kotkan ja Kouvolan välinen rata ja valtatie 15 sekä HaminaKotka sataman ja Itä-Suomen välisiä kuljetuksia palveleva valtatie 26.

Suomen suurin yleissatama HaminaKotka-satama muodostaa yhdessä raide- ja maantieliikenteen kanssa työllistävän ja yritystoimintaa luovan logistisen palvelukokonaisuuden. Kouvola on puolestaan yksi Suomen tärkeimpiä raideliikenteen risteyskohtia. HaminaKotkan ja Kouvolan logistiikkakeskuksiin on viime vuosina tehty merkittäviä investointeja (mm. HaminaKotka sataman infrastruktuuri- ja varastointihankkeet sekä rautatie- ja maantieterminaali RRT Kouvolassa) ja uusia liikennettä lisääviä suunnitelmia on vireillä (mm. Kotkan ja Haminan biojalostamoinvestoinnit).

Kymenlaakso tarjoaa konttiliikenteelle kilpailukykyisen kuljetuskäytävän Aasian ja Euroopan välillä. Kotkan ja Kouvolan välisen rautatien parantaminen on käynnissä.  Yhteysvälille jää vielä yksiraiteinen osuus, joka tulee mahdollisimman pian parantaa kaksiraiteiseksi. Tullin ja rajanylityspaikkojen toimivuus on keskeinen osa kuljetusketjujen kilpailukykyä.

Kymenlaakson sisäinen tie- ja rataverkko välittää työ- ja opiskeluliikennettä. Liikenteen turvallisuus on heikentynyt erityisesti Kotkan ja Kouvolan välisellä valtatiellä 15. Raskaan liikenteen kuormittamalla tiellä on sosiaali- ja terveyspalveluissa tapahtuneiden muutosten vuoksi entistä enemmän mm. sairaankuljetuksia.  Kotkan ja Kouvolan välinen maantieyhteys valtatie 15 on turvaton ja ruuhkainen. Valtatien parantaminen on tärkeää koko maan vientikuljetusten, Kotkan ja Kouvolan välisen pendelöinnin sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden saavutettavuuden kannalta.  

Tieliikenteen päästöt ovat laskeneet, vaikka liikennesuoritteet ovat kasvaneet. Merkittävin tieliikenteen päästöjen aiheuttaja Kymenlaaksossa on henkilöliikenne, josta tuli 56 % tieliikenteen päästöistä v. 2017. Raskaan liikenteen osuus kaikista tieliikenteen päästöistä oli 29 % vuonna 2017. Transitoliikenteen aiheuttamat päästöt kattavat 12-16 % kokonaisuudesta.   

Älykäs ja vihreä logistiikka on yksi Kymenlaakson älykkään erikoistumisen kärjistä. Älylogistiikan ratkaisuin muun muassa säästetään ympäristöä, kustannuksia ja työaikaa sekä lisätään turvallisuutta. Vihreä logistiikka huomioi puolestaan kestävän kehityksen näkökulman, ja sillä tarkoitetaan yleisesti kuljetusketjun muuttamista mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavaksi. Älykkään ja vihreän logistiikan ratkaisuin edistetään liikenteen vähäpäästöisyyttä niin hiilidioksidipäästöjen kuin muidenkin päästöjen suhteen.  

Tietoliikenneyhteydet 

Kymenlaaksossa on varsin kattava 4G verkko. Kiinteän 100 Mbit/s laajakaistan saatavuus Kymenlaaksossa on vain puolella kotitalouksista. Maakunnan kattavin verkko on Kotkassa ja Kouvolassa, vaikka se ei näissäkään kunnissa yllä maan keskitasolle. Miehikkälässä, Pyhtäällä ja Virolahdella kiinteää laajakaistaverkkoa ei juurikaan ole rakennettu, ja yli 75 % kotitalouksista verkkoa ei saatavilla.

ylös


Yhteystiedot

PL 2, 45101 KOUVOLA
Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola

www.kymenlaakso.fi


Kymenlaakson liitto 2021-. © Oikeudet muutoksiin pidetään.