Kulttuuri ja liikunta maakunnan kilpailutekijäksi

Monimuotoinen kulttuuri on tärkeää Kymenlaakson maakunnan sekä kuntien pito-, veto- ja lumovoimalle. Kulttuuri on kilpailutekijä ja tuloerä, jota tulee tukea, sillä se monipuolistaa alueen elinkeinoelämää, tuo työpaikkoja, vahvistaa yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja hyvinvointia. Kulttuuri luo maakuntaan monialaisia ekosysteemejä.

Maakuntaohjelman tavoitteena on edistää kulttuurisisältöjä, uusia toimintatapoja ja ratkaisuja, taiteilijoiden sekä muiden luovan alan toimijoiden työskentelyedellytyksiä, toimivien markkinoiden syntymistä sekä monialaista yhteistyötä niin alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Tärkeää on myös mahdollistaa kulttuurialan paikallisten alustojen, järjestöjen ja verkostojen omaehtoista toimintaa ja organisoitumista, tukien siten muun muassa niiden järjestämää kuntouttavaa työtoimintaa.

Tavoitteena tulee niin ikään olla kulttuuri-, liikunta- ja muiden tapahtumien sekä palvelujen tuotteistaminen osaksi matkailupalveluiden tarjontaa sekä edistää toimialarajat ylittävää yhteistyötä. Tavoitteet tulee asettaa valtakunnalliselta tasolta kohti kansainvälisen mittaluokan konsepteja. Myös kulttuuriympäristö ja kulttuuriperintö (aineellinen ja aineeton, esim. tarinat ja muistot) tulee huomioida kulttuurialan toimenpiteissä, kiinnittäen huomiota niiden suureen merkitykseen hyvinvoinnille, viihtymiselle ja oppimiselle sekä kuulumisen tunteille. Kulttuuriympäristö ja -perintö tarjoavat merkityksellisyyden kokemuksia ja kiinnekohtia, luoden monimuotoista virikkeellistä ympäristöä ja tekemistä, sekä edistäen samalla alueen työllisyyttä. Digitaalisuus avaa ihmisille uusia tapoja ymmärtää kulttuuriperintöä, osallistua ja kokea osallisuutta. Edistämällä kulttuuriperinnön digitaalista saatavuutta tuetaan yksilöiden ja yhteisöjen mahdollisuuksia hyödyntää näitä aineistoja omassa toiminnassaan.

Kulttuurin tekijöitä tulee arvostaa harrastajista ammattilaisiin. Kulttuuria ja taidetta syntyy sekä ammattilaisten työn tuloksena että moninaisen yhteistyön kautta, esimerkiksi kolmannen sektorin, julkisten toimijoiden, yritysten, oppilaitosten sekä yksittäisten henkilöiden ja vapaaehtoistyön toimijoiden välillä. Edellä mainitun yhteistyön tueksi voidaan kehittää matalan kynnyksen kulttuuriharrastusten tiloja, pop up -työpajoja, avoimien ovien toimintaa sekä erilaisia osallisuuden, kädentaitojen ja itseilmaisun muotoja osaksi lasten ja nuorten koulupäivää tai aikuisten hyvinvointia ja osallisuutta tukevaa toimintaa. Kymenlaakson kulttuurin kehittämistyötä edistetään laadittavalla maakunnallisella kulttuuriohjelmalla, sekä sitä tukevalla koordinaatiolla ja rahoituksella.

Kymenlaaksoon laaditun maakunnallisen terveysliikuntastrategian 2021 – 2025 kantavana teemana on luontoliikunta ja liikkuminen arjen ympäristöissä. Strategian painopisteitä ovat myös mm. elintapaohjaus, myönteinen ja innostava viestintä sekä digitaalisuus. Kymenlaakson alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2020-2025 ja Kymenlaakson terveysliikuntastrategia ovat toisiaan tukevia asiakirjoja.

Myös maakuntaohjelman tavoitteena on, että kymenlaaksolaiset kokevat merkityksellisyyttä ja osallisuutta monimuotoisen liikkumisen kautta elämänkulun eri vaiheissa. Visiona on saada kymenlaaksolainen liikkumaan vastuullisesti ja ekologisesti lähiluonnossa, maakunnan upeissa metsissä, poluilla, laduilla ja liikuntapaikoilla saaden hyvinvointia arkeen. Luonto alkaa monen kotiovelta. Terveysliikunnasta tulee viestiä innostavasti ja hyödyntää digitaalisia ratkaisuja.

Huipulle, kansalliselle ja kansainväliselle urheiluuralle tähtääville urheilijoille suunnatun valmennustoiminnan ja kansainvälisen ulottuvuuden edelleen kehittäminen tulee mahdollistaa, osana kymenlaaksolaisen urheilun kehittämistä. Urheiluakatemian keskeisimpänä toimenkuvana on kansalliselle tai kansainväliselle huipulle tähtäävien tai siellä jo olevien urheilijoiden päivittäisvalmennuksen tehostaminen ja opiskelujen tukeminen.

Toimenpiteinä edistetään mm.

•  kestävän liikkumisen mahdollisuuksien parantamista
•  lähiluonnon ja luontomatkailun kehittämistä
•  digitaalisten palvelujen kehittämistä eri väestöryhmille
•  liikunta- ja kulttuuritarjonnan ja niihin liittyvien palveluiden kehittämistä osana matkailupalveluita valtakunnallisella
   sekä kansainvälisellä tasolla
•  hyvinvointiyrittäjyyden kehittämistä (green care)

ylös


Yhteystiedot

PL 2, 45101 KOUVOLA
Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola

www.kymenlaakso.fi


Kymenlaakson liitto 2021-. © Oikeudet muutoksiin pidetään.