Osallisuuden ja hyvinvoinnin lisääminen

Osallisuus merkitsee mukanaoloa, vaikuttamista sekä huolenpitoa ja yhteisesti rakennetusta hyvinvoinnista osalliseksi pääsemistä.

- STM

Kymenlaakson toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset vaikuttavat hyvinvoinnin kehittymiseen. Keskeisiä haasteita maakunnassa ovat rakennetyöttömyys sekä koulutuksen ulkopuolelle jääminen. Osallisuudella, yhteisöllisyydellä ja aktiivisuudella on myönteinen vaikutus ihmisten hyvinvointiin. Ne myös luovat alueelle pito- ja vetovoimaa, mikä on keskeistä muun muassa alueellisen liikkuvuuden ja työvoiman saatavuuden näkökulmasta.

Asukkaiden osallisuutta voidaan parantaa erityisesti koulutus ja työllisyysmahdollisuuksia kehittämällä. Lisäksi eri asukasryhmille tarjotut matalan kynnyksen liikunta- ja muut harrastusmahdollisuudet parantavat asukkaiden osallistumismahdollisuuksia sekä osallisuutta.

Yhä tärkeämpään rooliin nousee myös kansalaisten digitaitojen kehittäminen ja huolehtiminen eri väestöryhmien mahdollisuuksista hyödyntää digipalveluita.

Kunnilla on palveluiden tuottajana sekä asuinalueiden viihtyisyydestä ja aktiivisuuteen kannustavasta suunnittelusta vastaavana tahona merkittävä rooli osallisuuden kehittämisessä. Käytännössä asuinympäristön viihtyisyys, eri asumismuotojen yhdistäminen asuinalueilla, lähiliikuntapaikkojen, harrastus-mahdollisuuksien, kaupunkirakenteen tiiviyden, jalankulku-, pyöräily- ja muiden arkiliikunta mahdolli-suuksien, lähiluonnon ja virkistysalueiden vaikutukset hyvinvointiin ovat merkityksellisiä. Ympäristötekijöiden suunnittelua tulee toteuttaa sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävällä tavalla.

Kymenlaakson kunnat ovat kukin laatineet osallisuusohjelmat, kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien parantamiseksi. Kuntien ohella kolmas sektori, seurat, yhdistykset ja yhteisöt voivat toiminnallaan parantaa asukkaiden hyvinvointia ja osallisuuden tunnetta. Nämä tahot tarjoavat monen tasoisia harrastus- ja aktiviteettimahdollisuuksia eri väestöryhmille. Tavoitteena on kolmannen ja neljännen sektorin mahdollisimman tiivis yhteistyö kuntien ja 2022 aloittaneiden hyvinvointialueiden kanssa.

Kotkan osallisuusohjelma
Haminan osallisuusohjelma
Kouvolan osallisuusohjelma

Kehittämistyötä tulee tehdä myös mikrotasolla yhteisöjen sisällä, kuten yrityksissä ja työyhteisöissä työhyvinvoinnin parantamiseksi, työikäisen väestön hyvinvoinnin sekä maakunnan vetovoimaisuuden kasvattamiseksi ja työvoiman saatavuuden parantamiseksi.

Toimenpiteinä edistetään mm.

•  digiosaamisen tason nostamista sekä digitaalisten palveluiden saavutettavuutta kaikille
•  viihtyisien, virikkeellisten, turvallisten ja liikuntaan kannustavien elinympäristöjen kehittämistä
•  yhteisöllisyyttä tukevien tapahtumien, palveluiden ja ympäristöjen kehittämistä
•  alusta- ja jakamistalouden kuten vertaisvuokrauksen ja -lainauksen sekä vertaispalvelujen ja keikkatyön lisäämistä

ylös


Yhteystiedot

PL 2, 45101 KOUVOLA
Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola

www.kymenlaakso.fi


Kymenlaakson liitto 2021-. © Oikeudet muutoksiin pidetään.