Älykkään erikoistumisen ja tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan vauhdittaminen

Kymenlaakson tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopanostuksissa on nähty vahvaa kasvua viime vuosina. Tätä myönteistä kehitystä vahvistetaan entisestään Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategian onnistuneella toimeenpanolla. Älykäs erikoistuminen on strateginen lähestymistapa, jolla kehitetään ja uudistetaan elinkeinoelämää sekä vastataan tulevaisuuden osaamistarpeisiin valituilla kärkialoilla. Älykkäällä erikoistumisella tavoitellaan alueiden osaamisperusteista taloudellista erilaistumista. Se pohjautuu alueiden omiin vahvuus- ja kasvualoihin sekä näihin liittyvän yritys- sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan edistämiseen. 

Älykkään erikoistumisen tarkoituksena on edistää alueen kilpailukykyä. Se tapahtuu vahvistamalla eri toimialojen, palvelujen ja teknologioiden vuorovaikutusta niin alueen sisällä kuin eri alueiden välillä. Erityisesti painotetaan tki-toimintaan liittyvän osaamisen ohjaamista yritysten kasvuun ja kehittymiseen sekä uuden yritystoiminnan luomiseen.  

Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategia tarjoaa maakunnan innovaatioekosysteemille kiihdytyskaistan. Sen avulla Kymenlaakson innovaatioekosysteemi tuottaa kestäviä tulevaisuuden ratkaisuja, tuotteita ja palveluita, jotka perustuvat korkeatasoiseen osaamiseen ja eri alojen rajapintoja läpileikkaaviin teknologioihin. Älykkään erikoistumisen ytimessä ovat kehittämishakuiset yritykset sekä tutkimus- ja koulutussektorin toimijat. Kokeilukulttuurin periaatteet on omaksuttu luontevaksi osaksi innovaatio- ja kehittämistoimintaa.

Älykkään erikoistumisen strategisia kärkivalintoja strategiakaudella 2021–2025 ovat:

  • älykäs ja vihreä logistiikka (logistiikkakärki) 
  • uusiutuvat materiaalit ja energia (bio- ja kiertotalouskärki) 
  • datatalous, kyberturvallisuus sekä pelillisyys (digitalouskärki). 

Kärkikohtaiset toimenpiteet innovaatioekosysteemin kehittämiseksi löytyvät päivitetystä Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategiasta. 

Strategiset kärkivalinnat muodostavat toisiaan täydentävän kokonaisuuden, jossa eri sektoreiden väliset rajapinnat ovat erittäin otollisia uuden osaamisen ja innovaatioiden synnyttämiselle. Kärkivalinnat ovatkin luonteeltaan läpileikkaavia. Bio- ja kiertotalouteen, logistiikkaan ja digitalouteen liittyvät ratkaisut linkittyvät paitsi toisiinsa myös moniin strategian kärkivalintojen ulkopuolelle jääneisiin sektoreihin. 

Kärkivalintoja läpileikkaavia, älykästä erikoistumista vahvistavia toiminnallisia tavoitteita ovat:
•    osaamisen kehittäminen ja vahvistaminen  
•    yhteistyön ja kumppanuuksien edistäminen  
•    infrastruktuurin ja toimintaympäristön kehittäminen  
•    palvelu- ja tuotekehityksen vauhdittaminen

TKI-toiminnan ja innovaatioekosysteemin myönteisen kehityksen tukeminen ja kiihdyttäminen on ensiarvoisen tärkeää Kymenlaakson elinvoimaisuuden varmistamiseksi ja elinkeinorakenteen monipuolistamiseksi. Kymenlaaksolaiset yritykset pyritään saamaan mahdollisimman laajasti mukaan yhteisille kehittämisalustoille.

Katso video Kymenlaakson älykkään erikoistumisen kärkivalinnoista.

ylös


Yhteystiedot

PL 2, 45101 KOUVOLA
Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola

www.kymenlaakso.fi


Kymenlaakson liitto 2021-. © Oikeudet muutoksiin pidetään.