Osaamisen ja koulutuksen parantaminen

Kattava ja laadukas koulutustarjonta sekä siihen liittyvä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta (TKI) on oleellinen elinvoimatekijä. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (XAMK) vetovoima on kasvanut viime aikoina etenkin Kymenlaaksossa. Vetovoiman edelleen lisäämiseksi Kotkan Kantasatamaan rakennetaan uusi kampusalue, josta tehdään osaamistalouden, matkailu- ja tapahtumaliiketoiminnan ja yrittäjyyden keskus. Kampukselle rakennetaan uudet digitaaliset oppimis- ja TKI-ympäristöt. Tavoitteena on rakentaa Kymenlaaksosta soveltavan osaamisen huippumaakunta. Yhteistyötä yliopistojen kanssa lisätään tavoitteena maakuntaan sijoittuvien professuurien ja maisteritason koulutusten lisääminen.

Maakunnassa on tehty työtä sujuvien koulutusväylien mahdollistamiseksi mm. erilaisin yhteistyösopimuksin, kehittämällä väyläopintoja ja uudistamalla koulutustarjontaa jatketaan edelleen.

OSAAMISELLA MENESTYSTÄ SEKÄ VASTUULLISTA JA TASA-ARVOISTA HYVINVOINTIA VUONNA 2040!

Kymenlaakson osaamisvisio

Kaakkois-Suomen ja Hämeen ammattikorkeakoulujen yhteisessä raportissa esitettiin kesäkuussa 2021 yhteensä 21 kehittämistoimea. Näistä erityisesti Kymenlaaksolle merkittäviä kehittämistoimia ovat mm. tarve ottaa Suomen ammattikorkeakouluissa toisen syklin tutkintonimeksi maisteri ja virallistaa yliopettajien englanninkielinen nimitys professoriksi. Lisäksi ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteistyötä tulee lisätä monin tavoin. Myös ulkomaalaisten kouluttamista tulee lisätä.

KATSOMME TULEVAISUUTEEN! ENNAKOIMME YHTEISTYÖSSÄ OSAAMISTARPEITA VETOVOIMAISEN JA ELINVOIMAISEN KYMENLAAKSON VAHVISTAMISEKSI. 

Kymenlaakson ennakoinnin visio

Osaamisen ja koulutuksen haasteisiin pyritään vastaamaan myös hyvin toimivalla ennakointityöllä. Systemaattisen ennakoinnin avulla löydetään kapeikkoja koulutuksen saralla ja pystytään vastaamaan haasteisiin käynnistämällä uusia koulutusohjelmia, kuten esim. robotiikan koulutus vuonna 2021 sekä kehittyvä elintarviketekniikan insinööritutkintokoulutus vuonna 2023 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa. Kymenlaaksossa käyttöön otetussa mallissa oppilaitokset yhdessä TE-palvelujen kanssa tekevät toimialakohtaisia yrityshaastatteluja tulevista tarpeista kahdesti vuodessa, ja tiedot ovat kaikkien osallistuvien organisaatioiden käytettävissä. Näin on poistettu päällekkäistä työtä ja luotu luottamusta kaikkien organisaatioiden välille.

Kymenlaaksossa toimii jatkuvan oppimisen tiimi, jonka tehtävänä on toimialaennakoinnin kautta vastata nopeasti osaamis- ja koulutustarpeisiin. Kymenlaakson jatkuvan oppimisen tiimi on laatinut Kymenlaakson osaamisvision, joka pitää sisällään kestävän kehityksen niin ekologisesti, taloudellisesti kuin sosiaalisestikin ja antaa mahdollisuuksia eri-ikäisille ihmisille kehittää osaamistaan läpi elämän.

Toimenpiteinä edistetään mm.
• digitaalisen oppimiskonseptin edistämistä
• digitaalisen innovaatiokeskittymän kehittämistä
• koulutusviennin lisäämistä
• jatkuvaa oppimista
• ennakointia
• koulutuksen vahvistamista keskeisillä toimialoilla (palvelut, teknologia, bio- ja kiertotalous, energian varastointi, kyberturvallisuus)
• työelämän ja opiskelun törmäyttämistä
• oppimisen joustavoittamista (lyhyemmät koulutuk-set, oppisopimukset ja oppiminen työpaikalla)

ylös


Yhteystiedot

PL 2, 45101 KOUVOLA
Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola

www.kymenlaakso.fi


Kymenlaakson liitto 2021-. © Oikeudet muutoksiin pidetään.