Elinkeinoelämän uudistaminen ja kehittyvä matkailu

Elinkeinoelämän kehittämistoiminnan tavoitteena on Kymenlaaksossa yrittäjyyden vahvistaminen, yritysten kasvu ja kansainvälistyminen sekä luonnollisesti yrittäjyyskasvatuksen jatkuvuuden varmistaminen varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle saakka. Lisäksi panostetaan yritysten toiminta-edellytysten ja kilpailukyvyn tukemiseen. Merkittävässä roolissa on kansainvälisten investointien ja yritysten houkuttelu maakuntaan.
 
Kymenlaakson elinkeinoelämän uudistumisessa on käynnissä vahva positiivinen rakennemuutos. Tämä näkyy aluetalouden ja viennin myönteisenä kehityksenä. Lisäksi työpaikkakehitys on parantunut ja suurten investointien houkuttelussa on saatu hyviä tuloksia. Kymenlaaksossa on havaittavissa hyvä muutosdynamiikka TKI:n ja osaamisen tunnusluvuilla. Elinkeinorakenteen uudistumista vauhditetaan panostamalla erityisesti älykkään erikoistumisen strategian kärkivalintoihin sekä Kymenlaaksossa jo tunnistettuihin kehittämisalustoihin.

Kymenlaakson uudistamisen valttikortteina nähdään mm. seuraavat kokonaisuudet:

1.  Polun vahvistaminen kohti soveltavan osaamisen huippumaakuntaa.
2.  Kiinnittyminen vahvemmin osaksi laajentuvaa ja kasvavaa metropolialuetta.
3.  Pyhtää-efektin soveltaminen koko maakuntaan. Mahdollisuus vastata sekä erilaisiin asumiseen ja elinympäristöihin liittyviin odotuksiin että paikkariippumattomuuteen.
4. Teollinen uusiutuminen ja rakennemuutos kannustavana selviytymis- ja menestystarinana.
5. Maakunnan yhtenäisyys ja eheys alueen kannalta isoissa asioissa on tärkeää.

Karhulan teollisuuspuisto on yhä vireä ja uudistuva toimintaympäristö, vaikka sen historia juontaakin aina 1800-luvun loppupuolelle. Alueella toimii tänä päivänä niin kansainvälisiä suuryhtiöitä kuin pienempiä paikallisia yrityksiä. Kuva: Jukka Koskinen

Maakunnan elinkeinorakenteen muutos on vahvasti kytköksissä digitalisaatioon ja sähköistymiseen sekä vihreän siirtymisen mahdollisuuksiin. Nopeiden laajakaistayhteyksien rakentaminen palvelee logistiikan, älykkään ja vähäpäästöisen liikenteen sekä uusiutuvan ja päästöttömän energian ratkaisujen toteuttamista. Vihreän siirtymän osalta mahdollisuuksia on bio- ja kiertotaloudessa sekä kestävässä matkailussa.
 
Kilpailu asukkaista, työvoimasta, yrityksistä ja investoinneista kovenee, ja se on tänä päivänä hyvinkin globaalia. Jotta Kymenlaakso on elinvoimainen ja vetovoimainen maakunta tulevaisuudessakin, tulee elinvoimaisuus nostaa tavoitteeksi maakunnan kehittämisessä. Koronapandemian jälkeisessä maailmassa korostetaan etätyömahdollisuuksia ja toteutetaan monipaikkaisen asumisen ja työnteon mahdollistavia ratkaisuja. Näin ollen on varmistettava nopeat laajakaistayhteydet sekä kehitettävä digitaalisten palveluiden saavutettavuutta ja käytettävyyttä koko maakunnassa.
 
Alueen omaa yhteishenkeä tulee vahvistaa ja persoonallisuutta vaalia. Maakunnan sisäistä sekä ulkoista viestintää on kehitettävä laadullisesti ja määrällisesti. Kymenlaakson imagoa on parannettava, jotta maakunnassa opiskelevia nuoria saadaan houkuteltua jäämään maakuntaan pysyvästi ja uusia paluumuuttajia ja osaajia vaihtamaan kirjansa Kymenlaaksoon. Tunnettuutta on parannettava asumisen ja yrittämisen näkökulmasta samoin kuin houkuttelevuutta työnantajamielikuvan kannalta. Kymenlaaksolla on monia kilpailuetuja kuten asumisen edullisuus ja helppous ja luonto sekä huippusijainti logistisesti pääkaupunkiseudun ja Itämeren vaikutuspiirissä.

Suuren haasteen tuo Venäjän toiminnan ennakoimattomuus ja siitä aiheutuva epävarmuus. Aluekehittäjien on osaltaan luotava turvallisuutta ja jatkuvuutta siten, että Suomen maariski ei tämän myötä kasva. Tilanne avaa myös uusia mahdollisuuksia. Puhdas ja kotimainen energia, omavaraisuus ja huoltovarmuus sekä kokonaisturvallisuus painottuvat. Kyberturvallisuutta vahvistetaan mm. turvapuistokonseptin avulla. NATO-prosessi avaa suurta potentiaalia Kymenlaaksolle, joka on Suomen merkittävin maakunta turvallisuuden näkökulmasta. Infrastruktuuri on tehtävä etabloitumiselle ja harjoitustoiminnalle suotuisaksi.

Toimenpiteinä edistetään mm.

• digitaalisen infran ja dataperustaisten etäpalvelujen rakentamista
• osaajien houkuttelua Kymenlaaksoon
• merkittävien investointien houkuttelua
• alueen energiansaannin ja –omavaraisuuden varmistamista
• puhtaan ja kotimaisen energian tuotantoa
• vihreä siirtymän hyödyntämistä
• ruokaomavaraisuuden ja paikallisen maatalouden ja elintarvikealan kehittämistä
• koulutuksen vahvistamista keskeisillä toimialoilla
• kokonaisturvallisuuteen ja etenkin kyberturvallisuuteen panostamista
• muutosjoustavuuden vahvistamista
• ennakoinnin hyödynnettävyydestä huolehtimista

Kehittyvä matkailu

Matkailu on Kymenlaaksossa vetovoimainen ja työllistävä toimiala, mutta sitä tulee kehittää edelleen pitkäjänteisesti. Kymenlaakson matkailun alueorganisaatiot, VisitKotka-Hamina ja VisitKouvola, laativat vuonna 2021 yhteisen matkailun tiekartan matkailuelinkeinon elpymiseksi ja kasvamiseksi tulevina vuosina.   

 

Tavoitteena on löytää kokonaisvaltainen, strateginen tapa toimia sekä määritellä eri toimijoiden roolit ja vastuualueet niin alueen sisällä kuin kansallistenkin kumppaneiden kanssa. Tiekartta pohjautuu kansallisen matkailustrategian linjauksiin ja nostaa esille Kymenlaakson erityiset vetovoimatekijät. Kymenlaakson matkailussa pyritään vastuullisuuteen, kestävän kehityksen mukaisen toiminnan tukemiseen, digitaaliseen muutokseen vastaamiseen, saavutettavuuden kehittämiseen matkailualan tarpeet huomioiden sekä kilpailukykyä tukevan toimintaympäristön varmistamiseen.

Tärkeää on myös ympärivuotisuuden, kohderyhmäsegmentoinnin ja kansainvälisyyden huomioiminen sekä investointien edistäminen tiekartan toimenpiteissä. Kymenlaaksossa tullaan tuotteistamaan ja paketoimaan alueen vetovoimatekijöihin, luontoon, tapahtumiin ja kulttuuriin liittyvät palvelut kokonaisvaltaisesti, ja hyödyntämään niitä alueen matkailutarjoaman markkinoinnissa.

 

Matkailun kehittämisessä hyödynnetään alueen sijaintia pääkaupunkiseudun läheisyydessä ja luodaan palvelukokonaisuuksia, jotka houkuttelevat turisteja niin pääkaupunkiseudulta kuin Ruotsista, Saksasta ja muualta Euroopasta. 

Toimenpiteinä edistetään mm.
•    tapahtumaliiketoiminnan kehittämistä
•    kestävää matkailua
•    risteilyliiketoimintaa
•    yksityisten ja julkisten matkailuinvestointien edistämistä matkailutulon kasvattamiseksi
•    Kymijoen ja saaristomatkailun kehittämistä

ylös


Yhteystiedot

PL 2, 45101 KOUVOLA
Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola

www.kymenlaakso.fi


Kymenlaakson liitto 2021-. © Oikeudet muutoksiin pidetään.