Elinkeinoelämän uudistaminen ja kehittyvä matkailu

Elinkeinoelämän kehittämistoiminnan tavoitteena on Kymenlaaksossa yrittäjyyden vahvistaminen, yritysten kasvu ja kansainvälistyminen sekä luonnollisesti yrittäjyyskasvatuksen jatkuvuuden varmistaminen varhaiskasvatuksesta korkeakoulutasolle saakka. Lisäksi panostetaan yritysten toimintaedellytysten ja kilpailukyvyn tukemiseen. Merkittävässä roolissa on kansainvälisten investointien ja yritysten houkuttelu maakuntaan.

Kymenlaakson elinkeinoelämän uudistumisessa on käynnissä vahva positiivinen rakennemuutos. Tämä näkyy aluetalouden ja viennin myönteisenä kehityksenä. Lisäksi työpaikkakehitys on parantunut ja suurten investointien houkuttelussa on saatu hyviä tuloksia. Kymenlaaksossa on havaittavissa hyvä muutosdynamiikka TKI:n ja osaamisen tunnusluvuilla.

Kymenlaakson  uudistamisen valttikorttiena nähdään mm. seuraavat kokonaisuudet:

  1. Polun vahvistaminen kohti soveltavan osaamisen huippumaakuntaa.
  2. Kiinnittyminen vahvemmin osaksi laajentuvaa ja kasvavaa metropolialuetta.
  3. Pyhtää-efektin soveltaminen koko maakuntaan. Mahdollisuus vastata sekä erilaisiin asumiseen ja elinympäristöihin liittyviin odotuksiin että paikkariippumattomuuteen.
  4. Teollinen uusiutuminen ja rakennemuutos kannustavana selviytymis- ja menestystarinana.
  5. Maakunnan yhtenäisyys ja eheys alueen kannalta isoissa asioissa on tärkeää.

Karhulan teollisuuspuisto on yhä vireä ja uudistuva toimintaympäristö, vaikka sen historia juontaakin aina 1800-luvun loppupuolelle. Alueella toimii tänä päivänä niin kansainvälisiä suuryhtiöitä kuin pienempiä paikallisia yrityksiä. Kuva: Jukka Koskinen

Maakunnan elinkeinorakenteen muutos on vahvasti kytköksissä digitalisaatioon ja sähköistymiseen sekä vihreän siirtymisen mahdollisuuksiin. Nopeiden laajakaistayhteyksien rakentaminen palvelee logistiikan, älykkään ja vähäpäästöisen liikenteen sekä uusiutuvan ja päästöttömän energian ratkaisujen toteuttamista. Vihreän siirtymän osalta mahdollisuuksia on bio- ja kiertotaloudessa ja kestävässä matkailussa.

Kilpailu asukkaista, työvoimasta, yrityksistä ja investoinneista kovenee ja on tänä päivänä hyvinkin globaalia. Jotta Kymenlaakso on elinvoimainen ja vetovoimainen maakunta tulevaisuudessakin, tulee elinvoimaisuus nostaa tavoitteeksi maakunnan kehittämisessä. Koronapandemian jälkeisessä maailmassa korostetaan etätyömahdollisuuksia ja toteutetaan monipaikkaisen asumisen ja työnteon mahdollistavia ratkaisuja. Näin ollen on varmistettava nopeat laajakaistayhteydet ja kehitettävä digitaalisten palveluiden saavutettavuutta ja käytettävyyttä koko maakunnassa.

Alueen omaa yhteishenkeä tulee vahvistaa ja persoonallisuutta vaalia. Maakunnan sisäistä sekä ulkoista viestintää on kehitettävä laadullisesti ja määrällisesti. Kymenlaakson imagoa on parannettava, jotta maakunnassa opiskelevia nuoria saadaan houkuteltua jäämään maakuntaan pysyvästi ja uusia paluumuuttajia ja osaajia vaihtamaan kirjansa Kymenlaaksoon. Tunnettuutta on parannettava asumisen ja yrittämisen näkökulmasta samoin kuin houkuttelevuutta työnantajamielikuvan kannalta. Kymenlaaksolla on monia kilpailuetuja kuten asumisen edullisuus ja helppous ja luonto sekä huippusijainti logistisesti pääkaupunkiseudun ja Pietarin välillä.

Toimenpiteinä edistetään mm.

•    digitaalisen infran ja dataperustaisten etäpalvelujen rakentamista
•    matkailu- ja tapahtumaliiketoiminnan kehittämistä
•    Vaalimaan alueen palvelujen parantamista
•    osaajien houkuttelua Kymenlaaksoon
•    merkittävien investointien houkuttelua

Kehittyvä matkailu

Matkailu on Kymenlaaksossa vetovoimainen ja työllistävä toimiala, mutta sitä tulee kehittää edelleen pitkäjänteisesti. Kymenlaakson matkailun alueorganisaatiot, VisitKotka-Hamina ja VisitKouvola, laativat yhteisen matkailun tiekartan vuoden 2021 loppuun mennessä. Tavoitteena on määritellä yhdessä matkailutoimijoiden kanssa tärkeimmät lyhyen ja pitkän aikavälin toimenpiteet, joilla tuetaan Kymenlaakson matkailuelinkeinon elpymistä ja kasvua tulevina vuosina. 

Tavoitteena on myös löytää kokonaisvaltainen, strateginen tapa toimia sekä määritellä eri toimijoiden roolit ja vastuualueet niin alueen sisällä kuin kansallistenkin kumppaneiden kanssa.

Kymenlaakson tiekartta luo suuntaviivat yhteiselle tekemiselle tuleviksi vuoksiksi matkailun kehittämiseksi. Tiekartta pohjautuu kansallisen matkailustrategian linjauksiin ja nostaa esille Kymenlaakson erityiset vetovoimatekijät. Kymenlaakson matkailussa pyritään vastuullisuuteen, kestävän kehityksen mukaisen toiminnan tukemiseen, digitaaliseen muutokseen vastaamiseen, saavutettavuuden kehittämiseen matkailualan tarpeet huomioiden sekä kilpailukykyä tukevan toimintaympäristön varmistamiseen.

Tärkeää on myös ympärivuotisuuden, kohderyhmäsegmentoinnin ja kansainvälisyyden huomioiminen sekä investointien edistäminen tiekartan toimenpiteissä.

Kymenlaaksossa tullaan tuotteistamaan ja paketoimaan alueen vetovoimatekijöihin, luontoon, tapahtumiin ja kulttuuriin liittyvät palvelut kokonaisvaltaisesti, ja hyödyntämään niitä alueen matkailutarjoaman markkinoinnissa. Matkailun kehittämisessä hyödynnetään alueen sijaintia ja luodaan palvelukokonaisuuksia, jotka houkuttelevat turisteja niin pääkaupunkiseudulta kuin Venäjältä, Saksasta, Ruotsista ja Aasiasta.  

Toimenpiteinä edistetään mm.

  • tapahtumaliiketoiminnan kehittämistä
  • kestävää matkailua
  • risteilyliiketoimintaa
  • yksityisten ja julkisten matkailuinvestointien edistämistä matkailutulon kasvattamiseksi
  • Kymijoen kehittämistä
ylös


Yhteystiedot

PL 2, 45101 KOUVOLA
Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola

www.kymenlaakso.fi


Kymenlaakson liitto 2021-. © Oikeudet muutoksiin pidetään.