Kestävä Kymenlaakso

Kymenlaakson tavoitteena on olla hiilineutraali maakunta vuonna 2030. Hiilineutraali Kymenlaakso –tiekartta päivitetään 2023, jolloin tarkastellaan edellisen tiekartan toimenpiteiden ajantasaisuutta sekä arvioidaan uusimmat päästöskenaariot vuoteen 2050 saakka.

Hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi edistetään uusiutuvan ja päästöttömän energian tuotantoa ja käyttöä. Maakuntaohjelman toimenpiteillä pyritään eroon fossiilisista polttoaineista ja korvataan ne kestävästi tuotetuilla, uusiutuvilla kotimaisilla energialähteillä. Tietoliikenneyhteyksien saatavuuden, kattavuuden ja parantamisen lisääminen tukee digitalisaatiota, joka on hyvin usein kytköksissä päästö-jen ja luonnonvarojen käytön vähentämiseen.

Kymenlaakson liikennejärjestelmässä tavoitellaan sujuvuuden ja turvallisuuden lisäämisen lisäksi ilmas-topäästöjen ja muiden ympäristöhaittojen vähentämistä. Maakunnassa tehtävät toimenpiteet kohdis-tuvat elinkeinoelämän kilpailukyvyn kehittämiseksi kuljetusketjujen ja niihin liittyvien maa- ja vesiliiken-teen reittien sujuvuuden kustannustehokkuuden ja turvallisuuden parantamiseen. Toimenpiteillä varmis-tetaan valtakunnallisesti huoltovarmuuslogistiikan ja ulkomaankaupan toimivuutta. Arjen liikkumisessa on tärkeää parantaa työpaikkojen, palvelukeskittymien ja matkailukohteiden saavutettavuutta. Erityi-sesti panostetaan kestäviin ja vähäpäästöisiin kulkutapoihin. Venäjän suunnan sulkeutuessa vaihtoeh-toisten reittien ja väylien merkitys nousee tärkeäksi. Kymenlaakson rooli liikenteen ja väylien solmukoh-tana korostuu entisestään. Mm. Saimaan kanavan liikenne on siirtynyt lähes kokonaan Kymenlaakson rautatie- ja maantieverkostolle sekä HaminaKotka Satamaan.

Kymenlaakson kaupunkikeskustojen kehittäminen ja vetovoimaisuuden vahvistaminen ovat keskiössä yhdyskuntarakenteen eheyttämisessä. Urbaanien keskustojen kehittäminen edistää koko maakunnan houkuttelevuutta. Maakunnassa on myös elinvoimainen maaseutu, joka mahdollistaa mm. monipaik-kaisen asumisen ja työnteon. Vetovoimaisen yhdyskuntarakenteen tavoitteena on Kymenlaakson ta-loudellisen, ekologisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden kehittäminen. Toimenpiteissä korostu-vat esim. eheä yhdyskuntarakenne, ympäristön huomioiminen voimavarana kaavoituksessa, virkistys-alueverkoston kehittäminen ja kestävän luontomatkailun edistäminen.

Kymenlaakson monipuolinen luonto turvataan ja nostetaan alueen vetovoimatekijäksi. Kestävän luon-nonvarojen käytön keskeisimpänä periaatteena on kiertotalousyhteiskuntaan siirtyminen. Kymenlaak-son liitto on mukana valmistelemassa kansallisia kiertotalouden green dealin kriteerejä, ja tavoitteena on sitoutua kiertotalouden green dealiin vuonna 2023.

ylös


Yhteystiedot

PL 2, 45101 KOUVOLA
Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola

www.kymenlaakso.fi


Kymenlaakson liitto 2021-. © Oikeudet muutoksiin pidetään.