Kestävä Kymenlaakso

Kymenlaakson tavoitteena on olla hiilineutraali maakunta vuonna 2035. Hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi edistetään uusiutuvan ja päästöttömän energian tuotantoa ja käyttöä. Maakuntaohjelman toimenpiteillä pyritään eroon fossiilisista polttoaineista ja korvataan ne kestävästi tuotetuilla, uusiutuvilla kotimaisilla energialähteillä. Tietoliikenneyhteyksien saatavuuden, kattavuuden ja parantamisen lisääminen tukee digitalisaatiota, joka on hyvin usein kytköksissä päästöjen ja luonnonvarojen käytön vähentämiseen.

Kymenlaakson liikennejärjestelmässä tavoitellaan sujuvuuden ja turvallisuuden lisäämisen lisäksi ilmastopäästöjen ja muiden ympäristöhaittojen vähentämistä. Maakunnassa tehtävät toimenpiteet kohdistuvat elinkeinoelämän kilpailukyvyn kehittämiseksi kuljetusketjujen ja niihin liittyvien maa- ja vesiliikenteen reittien sujuvuuden kustannustehokkuuden ja turvallisuuden parantamiseen. Arjen liikkumisessa on tärkeää parantaa työpaikkojen, palvelukeskittymien ja matkailukohteiden saavutettavuutta. Erityisesti panostetaan kestäviin ja vähäpäästöisiin kulkutapoihin.

Kymenlaakson kaupunkikeskustojen kehittäminen ja vetovoimaisuuden vahvistaminen ovat keskiössä yhdyskuntarakenteen eheyttämisessä. Urbaanien keskustojen kehittäminen edistää koko maakunnan houkuttelevuutta. Maakunnassa on myös elinvoimainen maaseutu, joka mahdollistaa mm. monipaikkaisen asumisen ja työnteon. Vetovoimaisen yhdyskuntarakenteen tavoitteena on Kymenlaakson taloudellisen, ekologisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden kehittäminen. Toimenpiteissä korostuvat esim. eheä yhdyskuntarakenne, ympäristön huomioiminen voimavarana kaavoituksessa, virkistysalueverkoston kehittäminen ja kestävän luontomatkailun edistäminen.

Kymenlaakson monipuolinen luonto turvataan ja nostetaan alueen vetovoimatekijäksi. Kestävän luonnonvarojen käytön keskeisimpänä periaatteena on kiertotalousyhteiskuntaan siirtyminen.

ylös


Yhteystiedot

PL 2, 45101 KOUVOLA
Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola

www.kymenlaakso.fi


Kymenlaakson liitto 2021-. © Oikeudet muutoksiin pidetään.