Maakunnan saavutettavuuden ja kestävän liikkumisen parantaminen

Liikenteen toimivuus 

Toimiva liikennejärjestelmä takaa Kymenlaakson saavutettavuuden ja vastaa elinkeinojen, työssäkäynnin ja asumisen tarpeisiin. Liikennejärjestelmän kehittämistyötä ja alueen edunvalvontaa tehdään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa alueellisesti maakunnan sisällä sekä laajemmin Kaakkois-Suomen ja Etelä-Suomen alueilla. Laajalla yhteistyöllä kasvatetaan Kymenlaakson vaikuttavuutta ja voidaan vahvistaa Kymenlaakson asemaa vahvana logistiikan keskittymänä. Kymenlaakso on myös osa Pohjoista kasvuvyöhykettä, jossa Kymenlaakso kytkeytyy TEN-T-verkon kautta laajaan kansainväliseen alueeseen ja yhteistyöverkostoon.

Liikenteen toimivuus on oleellista elinkeinoelämän kilpailukyvyn kehittämisessä. Satamien, terminaalien ja raja-asemien saavutettavuus tulee varmistaa hyvin vesi, raide- ja valtatieyhteyksin. Raide- ja tieyhteyksiä kehitetään investoinnein, joilla poistetaan tunnistettuja ongelmia sekä parannetaan kapasiteettia ja palvelutasoa. Keskeistä on hankkeiden suunnitteluvalmiuden nostaminen ja aktiivinen edunvalvonta sekä yhteistyö myös ylimaakunnallisesti. Kuljetusketjujen ja niihin liittyvien maa- ja vesiliikenteen reittien sujuvuutta, kustannustehokkuutta (mm. väylämaksut) ja turvallisuutta kehitetään. Kansainvälisten yhteyksien ja rajatoimintojen sujuvuutta ja luotettavuutta parannetaan ottaen huomioon myös Suomen ulkopuolella tapahtuvat liikennejärjestelmän muutokset. Alemman tieverkon toimivuuden varmistaminen on tärkeää mm. maa-, metsä- ja elintarviketeollisuudelle.

Arjen liikkumisessa tavoitteena on parantaa työpaikkojen, palvelukeskittymien ja matkailukohteiden saavutettavuutta erityisesti kestävillä ja vähäpäästöillä kulkutavoilla. Seutujen välisessä työ- ja opiskeluliikenteessä edistetään erityisesti joukkoliikenteen käyttöä. Tavoitteena on myös edistää jalankulkua, pyöräilyä ja joukkoliikennettä sekä kehittää uusia liikenteen palveluita edistäviä toimintatapoja ja toimenpiteitä. Tavoitteissa huomioidaan myös eri käyttäjäryhmien, seututyyppien (esim. haja-asutusalueiden) sekä muuten vaikeasti saavutettavien kohteiden, kuten saariston tarpeet. 

Kuva: Kotkan kaupunki

Ilmastopäästöjen ja muiden ympäristöhaittojen vähentäminen huomioidaan valtakunnallisten ja maakunnallisten tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti liikennehankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Kymenlaaksossa pyritään toteuttamaan toimenpiteitä, joilla voidaan kasvattaa raideliikenteen osuutta pitkämatkaisessa liikenteessä ja kaupunkiseutujen välillä sekä niitä täydentävillä liikennepalveluilla. Tavaraliikenteessä tavoitellaan huomattavaa energiankäytön tehostumista ja siirtymää teiltä raiteille ja vesille.  

Luonnon monimuotoisuuden säilyminen huomioidaan suunnittelussa, ylläpidossa ja hankkeiden toteutuksessa. Toimenpiteillä parannetaan liikennehankkeiden resurssitaloutta ja edistetään palveluistumista ja jakamistaloutta. 

Digitalisaation myötä syntyvät uudet palvelut mahdollistavat nykyistä useammalle myös siirtymisen yksityisautoilusta julkisen liikenteen ja uusien liikkumispalvelujen käyttäjäksi. Etätyön tekemisellä ja etäopiskelulla voi olla merkittävä päästövähennyspotentiaali, mikäli se vähentää henkilöautomatkojen määrää. Koronapandemian alettua keväällä 2020 etätöiden määrä Suomessa kasvoi merkittävästi. Digitaalisen tiedon hyödyntäminen avaa uudenlaisia mahdollisuuksia myös päästöttömän ilmailun kehittämiseen.  

Keskeisistä toimenpiteistä on sovittu Kymenlaakson maakunnallisessa ja ylimaakunnallisissa liikennestrategioissa. Kehittämistyössä huomioidaan ja edistetään myös valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman (Liikenne 12) tavoitteiden toteutumista.  

Toimenpiteinä edistetään esimerkiksi

 • Kouvola-Kotka/Hamina radan parantamista
 • Kouvola-Kuopio radan matka-aikojen lyhentämistä
 • HaminaKotka sataman toimintaedellytysten kehittämistä mm. Kotolahti-Mussalo läpiajoraide ja mt 355 Merituulentie
 • vt 15 Kotka-Kouvola tien kehittämistä
 • vt 15 Kotkan sisääntulotien (Hyväntuulentie) kehittämistä
 • vt 6 Korian kohdan (Hevossuo-Nappa) parantamista
 • Itäradan ja itäisen rantaradan suunnittelua
 • joukkoliikenteen liityntäpysäköinnin ja matkaketjujen parantamista 
 • vähäpäästöisten käyttövoimien jakeluverkostojen edistämistä runkoväylien ja terminaalitoimintojen yhteydessä  
 • vähäpäästöisen liikenteen edistämistä etuisuuksien avulla esim. pysäköinnissä ja muussa liikenteen hallinnassa  
 • digitaalisten teknologioiden ja automaation hyödyntämistä

Myös muita väylähankkeita on tunnistettu tärkeiksi maakunnan yhteyksien kannalta. Näitä ovat mm. vt 12 Lahti-Kouvola, vt 6 Kouvolan kohta, Kaksoisraide Juurikorpi-Kotka välillä, Kouvola-Kotka ja Luumäki-Vainikkala radan nopeuttaminen. Erityisen tärkeää on varmistaa, että hankkeiden suunnitteluvalmius on korkealla tasolla. Korkean suunnitteluvalmiuden hankkeita voidaan priorisoida, kun valtion väyläverkon investointiohjelmassa esitettyjen hankkeiden rahoitus varmistuu (esim. vt 15).

Tietoliikenneyhteydet 

Huippunopeat ja moitteettomasti toimivat tietoliikenneyhteydet ovat välttämättömät paitsi tasavertaisuuden myös alueen kilpailukyvyn kannalta. Kymenlaakson digitaalisen infrastruktuurin rakentaminen on lähitulevaisuuden tärkeimpiä toimenpiteitä. Nopeat, kattavat ja toimintavarmat laajakaistaverkot ja niiden kautta välitetty digitaalinen tieto muodostavat alustan uusille palveluille ja innovaatioille. 5G-, 6G-, robotiikka- ja tekoälyratkaisut vaativat luotettavan infran. Nopea laajakaistaverkko mahdollistaa myös mm. kyberturvallisuus-, autonomisen liikenteen, datakeskus-, akkuklusteriliiketoiminnan kehittämisen maakunnassa.

Nopeat tietoliikenneyhteydet sekä teknologiakehitys vaikuttavat myönteisesti alueen väestökehitykseen, monipaikkaiseeen elämiseen ja sekä yritysten perustamiseen ja kehittymiseen. 

Digitaalisen ympäristön toimintavarmuus on kriittistä yhteiskunnan toiminnan kannalta. Kyberturvallisuudella pyritään sähköisen ja verkotetun yhteiskunnan turvallisuuteen tunnistamalla, ehkäisemällä ja varautumalla sähköisten ja verkotettujen järjestelmien häiriöiden vaikutuksiin yhteiskunnan kriittisiin toimintoihin. Kyberturvallisuus liittyy erityisesti tietojärjestelmien varassa toimivan infrastruktuurin turvallisuuteen. 

Toimenpiteinä edistetään esimerkiksi

 • nopeiden tietoliikenneyhtyksien rakentamista
 • yhteisrakentamista
 • kyberturvallisuuden osaamisen parantamista ja häiriötilanteisiin varautumista
ylös


Yhteystiedot

PL 2, 45101 KOUVOLA
Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola

www.kymenlaakso.fi


Kymenlaakson liitto 2021-. © Oikeudet muutoksiin pidetään.