Vetovoimaisen yhdyskuntarakenteen edistäminen

Vetovoimaisen yhdyskuntarakenteen tavoitteena on Kymenlaakson taloudellisen, ekologisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden kehittäminen. Yhdyskuntarakenteen kehittämisellä edistetään eheää, ekotehokasta ja tasapainoista yhdyskuntarakennetta. Asumisen, työpaikkojen ja tuotantotoiminnan, palvelujen ja vapaa-ajan alueiden sekä näitä yhdistävien liikenneväylien ja teknisen huollon verkostojen sijoittuminen tukee kestävän liikkumisen tavoitteita eri liikkumismuodot huomioiden. Hyvällä asuinympäristöllä edistetään alueen vetovoimaisuutta ja viihtyisyyttä ja sitä kautta asukkaiden hyvinvointia.   

Kymenlaakson kaupunkikeskustojen kehittäminen ja vetovoimaisuuden vahvistaminen on keskiössä yhdyskuntarakenteen eheyttämisessä. Urbaanien ydinkeskustojen kehittäminen edistää koko maakunnan houkuttelevuutta. Kotkan Kantasatamaan on rakentumassa uusi kampusalue ja matkailu- ja tapahtumakeskus ja Kouvolaan suunnitteilla uusi matkakeskus. Kotkan ja Haminan keskustojen merellisyys sekä Kouvolan keskustan liikenteellisesti keskeinen sijainti Salpausselän harjulla ovet merkittäviä vetovoimatekijöitä. Kymijoen hyödyntäminen myös keskustojen ja taajamien kehittämisen osalta on mahdollisuus, jota ei vielä ole täysimääräisesti hyödynnetty. Maakunnan palvelurakennetta täydentävät pienemmät kaupunkikeskukset ja palvelukeskittymät, joihin elinvoimainen maaseutu tukeutuu. Keskustojen ja taajamien kehittäminen perustuu alueiden profilointiin sekä nykyisen rakenteen tiivistämiseen. Kymenlaakso on kompakti maakunta, jossa korostuu arjen helppous. 

Kymenlaakso lukeutuu maan parhaimpiin maatalousalueisiin. Alueen erityispiirteenä on kaupunkien läheisen maaseudun runsaus ja tiivis vuorovaikutus maaseudun ja kaupunkialueiden välillä. Kaupunkien läheiselle maaseudulle sijoittuu myös aktiivisia ja hyvän infrastuktuurin omaavia kyläalueita. Kymenlaaksossa on runsaasti arvokkaita rakennus- ja kulttuuriperinnön kohteita ja kokonaisuuksia. Maakunnan historia teollisuuteen, merenkulkuun ja raja-alueisiin liittyen näkyy rakennetussa kulttuuriympäristössä ja luo monipuolisia mahdollisuuksia alueiden kehittämiselle. 

Kuva: Repovesi, Adobe stock #138476182

Lähiluonto ja virkistysalueet

Monimuotoinen luonto ja puhtaat vedet luovat mahdollisuuksia tarjota virkistyskäyttöpalveluita, joilla on myönteisiä vaikutuksia asukkaiden hyvinvoinnille ja terveydelle. Lähiluontoon pääsyn turvaaminen kaikille asukkaille  auttaa lapsesta asti hyvän luontosuhteen luomisessa. Monipuolinen virkistysalueverkosto turvaa kaikille pääsyn luontoon virkistäytymään myös vesistöissä. Virkistysalueverkoston ja -reittien kattavuuteen ja palveluihin panostaminen tukee myös erä-, saaristo- ja luontomatkailun toimintaedellytyksiä. Kymenlaakson kolme kansallispuistoa, merialue ja Kymijoki luovat hyvän pohjan virkistysalueverkostolle ja kestävälle luontomatkailulle.

Toimenpiteinä edistetään mm.

  • elinvoimaisten palveluiden turvaamista eheän yhdyskuntarakenteen kehittämisen avulla 
  • panostamista olemassa olevien alueiden kunnostamiseen ja uudistamiseen   
  • alueiden profiloitumisen tukemista ja yhdyskuntarakenteen kehittämistä alueen omaleimaisuuteen ja vahvuuksiin tukeutuen
  • monipaikkaisen asumisen ja työnteon mahdollistavien ratkaisujen toteuttamista 
  • uusien teknologioiden hyödyntämistä asumisen ja liikkumisen mahdollistamisessa koko maakunnassa 
  • ympäristö-, virkistys- ja kultturiperinnön arvojen huomioimista voimavarana kaavoituksessa ja rakentamisessa
  • vahvistamalla maakunnan sisäistä etelä-pohjoissuuntaista toiminnallista akselia panostamalla liikkumisen, asumisen ja palveluiden ratkaisuihin
ylös


Yhteystiedot

PL 2, 45101 KOUVOLA
Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola

www.kymenlaakso.fi


Kymenlaakson liitto 2021-. © Oikeudet muutoksiin pidetään.