Skip to main content

Kymenlaakson skenaariot

Kymenlaaksossa tehtiin laaja skenaariotyöskentely vuosina 2018-2019 maakuntauudistuksen valmistelun yhteydessä. Tällöin maakuntaan luotiin kolme vuoteen 2040 ulottuvaa skenaariota. Maakuntaohjelmaa 2022-2025 varten tehtiin syksyllä 2020 skenaariopäivitys, jossa selvitettiin koronapandemian ai-heuttamia vaikutuksia maakunnan toimintaympäristöön ja kehittämiseen.
 
Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan sekä sen aiheuttamien pakotteiden ja vastapakotteiden vaikutusten myötä tuli tarve päivittää Kymenlaakson tilannekuva ja skenaariot uudestaan. Skenaariopäivitys valmistui syksyllä 2022. Päivitystyön yhteydessä kartoitettiin Ukrainan sodan välittömät vaikutukset Kymenlaaksoon, hahmoteltiin erilaisia Ukrainan sodan etenemisvaihtoehtoja ja analysoitiin muuttuneen toimintaympäristön tuomia uusia mahdollisuuksia maakunnalle.  
 

Lyhyen tähtäimen vaikutuksina Kymenlaaksoon tunnistettiin seuraavat:

1. Logistiikan haasteet ja mahdollinen meriliikenteen häirintä. Kaikki logistinen liikenne Venäjän suuntaan loppuu, jolloin vaihtoehtoisten väylien merkitys kasvaa.

2. Maailmaa uhkaa ruokakriisi, ja huoltovarmuus ja elintarvikeomavaraisuus nousee keskiöön myös Suomessa.

3. Raaka-aineiden, polttoaineiden ja energian hinnat nousevat ja saatavuus heikkenee.

4.  Energia-ala mullistuu nopealla aikataululla ja vihreä siirtymä kiihtyy venäläisen fossiilienergian käytön loppuessa. Uudet mahdollisuudet energian tuotannossa ja varastoinnissa hyödynnettävä.

5.  Koulutussektorilla löydettävä uudet yhteistyökumppanit ja helpotettava osaajapulaa keskeisillä aloilla. Ukrainan mahdollinen jälleenrakentaminen avaa mahdollisuuksia koulutusviennille.

Lyhyen aikavälin välttämättömät toimenpiteet:

MAAKUNNAN ELINVOIMAISUUS
•    Alueen energiasaannin ja –omavaraisuuden varmistaminen, vihreän siirtymän hyödyntäminen, tar-vittaessa myös sopeutuminen heikompaan energian saatavuuteen
•    Raaka-aineiden saatavuusongelmiin ja hinnannousuihin vastaaminen
•    Ukrainan jälleenrakentamisen mahdollisuuksien tunnistaminen
•    Ruokaomavaraisuuden ja paikallisen maatalouden ja elintarvikealan kehittäminen

SAAVUTETTAVUUS JA ELINYMPÄRISTÖ
•    Infrastruktuurin (raiteiden, väylien) kehittäminen ja erityisen tärkeää tilanteessa, jossa globaali lo-gistiikka on murroksessa (VT 15 ja Kouvola – Kotka/Hamina ratayhteyden kehittäminen). Infran ke-hittämisessä tuotava esille maanpuolustuksellisia ja huoltovarmuusnäkökohtia.
 
HYVINVOINTI JA OSALLISUUS
•    Asukkaiden ja mahdollisten sijoittajien heikentyneeseen turvallisuudentunteeseen vastaaminen (korona, kyberturvallisuus, sodan aiheuttama uhka)  
•    Maahanmuuttajien kotoutuksen ja sitä kautta myös työvoiman saatavuuden edistämine

ylös