Skip to main content

Vaikutusten arviointi

Maakuntaohjelman vaikutusten arviointi

Yhteenveto

Ympäristönäkökohdat on huomioitu kattavasti ja läpileikkaavasti Kymenlaakson maakuntasuunnitelmassa sekä maakuntaohjelmassa 2022-2025. Maakuntaohjelman ja -suunnitelman vaikutukset ovat pääosin myönteisiä ja osin neutraaleja. Myös maakuntaohjelman vaikutukset sukupuolten tasa-arvoon ovat myönteisiä tai neutraaleja.

Kymenlaakson visiossa korostuu luonnosta ja ympäristöstä välittäminen. Ympäristönäkökohdat on sisällytetty myös aluerakenteen ja maakuntasuunnitelman pitkän aikavälin tavoitteisiin.

Maakuntaohjelman tavoitteissa, painopisteissä ja toimenpiteissä nousevat vahvasti esiin mm. kestävä ja resurssiviisas bio- ja kiertotalous, päästötön ja uusiutuva energia, vihreä logistiikka, digitalisaation mahdollisuudet, kestävä liikennejärjestelmä, eheä ja ekotehokas yhdyskuntarakenne, lähiluonto ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen sekä kestävä matkailu. Lisäksi kestävä kehitys on yksi maakuntaohjelman poikkileikkaavista teemoista.

Maakuntaohjelmassa ei esitetä sellaisia toimenpiteitä tai hankkeita, jotka vaikuttaisivat välittömästi merkittävän kielteisesti maakunnan ympäristön tilaan. Ohjelma ei myöskään ole ristiriidassa kansainvälisten, EU:n, valtakunnallisten tai maakunnallisten ympäristötavoitteiden kanssa.

Painopisteen Innovatiivinen Kymenlaakso tavoitteiden toteutuminen aiheuttaa suurimmat ympäristövaikutukset liikennemäärien sekä tuotannon kasvaessa. Tämä vaikuttaa luonnonvarojen kulutukseen ja voi aiheuttaa kielteisiä vaikutuksia mm. asuinviihtyisyydelle. Haittavaikutuksia ehkäisevät mm. kestävä liikennejärjestelmä, eheä ja vetovoimainen yhdyskuntarakenne, bio- ja kiertotalouteen siirtyminen sekä luonnon kestävän moninaiskäytön edistäminen. Nämä ratkaisut ovatkin keskeisenä tavoitteena maakuntaohjelman painopisteissä. Eri painopisteiden mahdollisia kielteisiä vaikutuksia voidaan lieventää tai ehkäistä toisen painopisteen ympäristömyönteisillä toimenpiteillä.

Maakuntaohjelma mahdollistaa lukuisia keinoja ympäristökuormituksen vähentämiseksi ja elinympäristön ja ympäristön tilan parantamiseksi. Myönteisiä vaikutuksia on odotettavissa erityisesti bio- ja kiertotalouden tukemisen, luonnon monimuotoisuuteen, päästöttömään ja uusiutuvaan energiaan, kestävään liikennejärjestelmään ja kestävään yhdyskuntarakenteeseen liittyvien tavoitteiden ja toimenpiteiden myötä. Moniin ympäristöongelmiin ei kuitenkaan voida vaikuttaa merkittävällä tavalla suoraan maakuntaohjelman keinoin.

Maakuntaohjelman kokonaisvaikutukset ja yhteisvaikutukset ovat sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä myönteisiä tai neutraaleja. Jokainen painopiste täyttää myös erikseen tarkasteltuina kestävän kehityksen keskeiset vaatimukset. Liikenteeseen ja luonnonvarojen käyttöön liittyvät ympäristökysymykset ja riskit vaativat tarkastelua maakuntaohjelman toteutuessa.


Ympäristö- ja sukupuolivaikutusten arviointi, selostusraportti (pdf)

ylös